Monthly Archives: February 2011

ލިޔަން ކިޔަން ނޭނގޭ ހޯމް މިނިސްޓަރު ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ގޮވާލަން

ކައުންސިލަރުން ހައްޔަރުކުރުމަކީ އަފީފަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫން. ވަކީލުން މިކަމަށް އިސްނަގައި މީނާ ދުރުކުރޭ އަފީފަކީ ވިލިފުށީ ދާއިރާއިން ފޭލުވެފައިވާ މީހެއް ޤާނޫނު މުގުރާފައިވާތީ އަފީފުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފުލުހުންނަށް ގޮވާލަން މިއަނިޔާވެރި ހުދުމުހުތާރުވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލަން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެމަތިން ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ވިލިފުށީ ރައްޔިތުން ބަލައިނުގަތް … Continue reading

Posted in Laws | Leave a comment

“Today I will tell you only truth only” Gadaffi

I saw that I had to speak to you. Many Libyans asked me to speak. I don’t have a paper or a document to read from.I will not speak in classical Arabic, I will speak in Libyan, I don’t have … Continue reading

Posted in Politics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ޑިމޮކްރަސީގެ ހެދުން އަޅައިގެންހުރި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ

ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ ކަންކޮޅުތަކުން އަޑު އުފުލަމުންދަނީ ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމަށްޓަކައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަން ލިބިދިނުމަށްޓަކައެވެ. ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި، އެއްވުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، އެހެނިހެންވެސް އިންސާނީ ފަރުދީ މިނިވަންކަމަށެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިނިވަންކަން ލިބި، މިނިވަންކަންކަމަށް މަގުފަހިވާން ފަށައިފިއެވެ. ޓިއުނީޝިއާއާއި، މިސްރާއި، ޖޯޑަން އަދި ސަޢޫދީވެސް އެމަންޒަރު ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ. އެންމެންވެސް ގޮވަނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ބޯވަޅު އެޅި ލިބާހެއްގެ … Continue reading

Posted in reality | 2 Comments

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ވަޞީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެންވެސް ދިޔައީ ފަނުފުލުން

އަޅުގަނޑު ހިތައް އަރައެވެ.  ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ބޫތު ކައިފަ ހުއްޓާ މިވީ ގޮތުން މުޅީން އޭނާގެ މުޅި ޕްލޭން ބަދަލު ކުރަންޖެހުނީއެވެ. ވެރިކަމަށް ކުރިމަތި ނުލާނެތޯ،. ލާނެތޯ އެއީ އޭނާ މިހާރު ކުރަމުންދާ ސުވާލެކެވެ. ވެރިކަން ބޭނުންފައިވާ ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެބައުޅެއެވެ. އަންނިއަށް އެމީހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ނުވާނެކަމެވެ. އެކަމާއިބެހޭ ރިޕޯޓެއް މާދަމާ … Continue reading

Posted in Politics | Leave a comment

MDP is an Absolute LOST

Governing MDP has lost the Election, Election Web results shows. Why did MDP lost? It’s clear. People Do not want MDP. PEOPLE do not like his Character. Why? 1. Always intoxicated cz of GANJAAA. 2. Utilizing Government Funds for MDP … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SAY “NO” MDP CANDIDATES. Dont vote Yellow. It’s a religion now.

pls say NO to these STUPID MORONS. THESE ARE THE REAL HALAAAAAKU of this country. Reeko Moosa Car filled with the alcohol, but he doesnt face any claim. WE Hate YELLOW RELIGION. HE HATE MONK, GANJA MOHAMED NASHEED. WE HATE … Continue reading

Posted in Politics | 2 Comments

އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓުލާން ހެޔޮނުވާނެ! ސަބަބުތައް

ފުރަތަމަ ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ލާޒިމުކުރުވާ ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން މިރާއްޖެއިން ނައްތާލުމަށް އަންނި ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާ ތަކެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އެމްއެންބީސީއިން ޓީވީއެމް ހިސޯރުކޮށް، އަންނިއާއި، އޭނާގެ ބައިވެރިވާ ރީނދޫ ދީނުގެ ވާހަކަ ތައް ތާއަބަދު ކެނޑިނޭޅި ގެނެސްދޭ ގެނެސްދިނުން އެއީ ދިވެހިރާއްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ އެމްބީސީގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުކަމެކެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެއް … Continue reading

Posted in Politics | Leave a comment